30 lipca 0

Cmentarz ewangelicki we Wróblińcu /Wróbliniec old cemetery
Wszystkie zdjęcia wykonaliśmy 20 maja 2023 r. Stary cmentarz otoczony jest polami iw okresie wiosenno-letnim jest dość trudno dostępny. Łatwo zrozumieć, dlaczego wybrano to miejsce, jest to piękne miejsce, które natura teraz odebrała. Wszystkie informacje pochodzą ze strony edukacja.barycz.pl.


W wyniku zawieruchy historycznej po protestantach w Dolinie Baryczy pozostały tylko kościoły i cmentarze. Te ostatnie decyzją administracyjną zostały oficjalnie zamknięte w 1962 roku, stając się z czasem coraz bardziej zanikającym świadectwem historycznym. Łącznie na obszarze Doliny Baryczy stwierdzono 84 cmentarze ewangelickie (w tym 10 cmentarzy rodzinnych). Ich układ charakteryzuje się wyraźną asymetrią. Najwięcej z nich znajduje się w gminie Milicz, bo aż 42. Najmniej, bo tylko 7, w gminie Żmigród. Z kolei w gminie Cieszków jest 14 cmentarzy, aw gminie Krośnice 21 cmentarzy.
Czujesz się mały, kiedy kucasz w tunelach gigantycznych bzów.
---
You feel small when you crouch in the tunnels of the giant lilacs.Cechą charakterystyczną ewangelickich nekropolii z XIX wieku było to, że zakładano je raczej z dala od miejscowości. Najczęściej – zgodnie z panującym wówczas duchem romantyzmu – lokowane były na wzniosłościach terenu pośród pól, a nawet w lasach. Po dziś dzień stanowią one enklawy, gdzie zachował się piękny starodrzew (najczęściej dęby szypułkowe, lipy, żywotniki zachodnie i daglezje zielone) oraz liczne stanowiska takich roślin jak konwalia majowa, barwinek i bluszcz pospolity.
  


 


Wróbliniec

Jest 0,5 km na południowy-wschód od centrum wsi, ukryty w śródpolnym drzewostanie. Na części działki nr 315, obręb Wróbliniec. Pochodzi z początku XIX w. i zajmuje obszar 0,3 ha. Czytelne nagrobki jakie się zachowały to – Gottlieb Trenkel (1787-1852) i Christian Jammer (1778-1851). W sumie pozostało 10 mogił z obramieniami. Rosną stare dęby na obrzeżu, a w środku grochodrzewy, brzozy i liczne kępy bzu lilaka. W runie jest barwinek i konwalia. (zabytek.pl) 

Dawny cmentarz ewangelicki : Wildbahn - Heidau / Wróbliniec - Płonka.


  


W okolicy znajduje się kilka pięknych starych ewangelicki cmentarz. Naszymi faworytami są: Czmentarz w Bonikowie, który ma nowo zamontowaną tablicę informacyjną i
Grabownica Milicka,  jedyny czynny cmentarz ewangelicki w Dolinie Baryczy.


---


ENGLISH

All photos were taken by us May 20, 2023. The old cemetery is surrounded by fields and is somewhat difficult to access during the spring and summer (mind the farmers crops). It is easy to see why the location was chosen, it is a beautiful place, which nature now has taken back. All information is from edukacja.barycz.pl.


As a result of the historical turmoil, only churches and cemeteries remained after the Protestants in the Barycz Valley. The latter, by administrative decision, were officially closed in 1962, becoming an increasingly vanishing historical testimony over time. A total of 84 Evangelical cemeteries (including 10 family cemeteries) were found in the Barycz Valley area.  Their arrangement is characterized by a clear asymmetry. Most of them are located in the commune of Milicz, as many as 42. The fewest, only 7, in the commune of Żmigród. In turn, in the Cieszków commune there are 14 cemeteries, and in the Krośnice commune there are 21 cemeteries.


 

The old oaks watch over the cemetery


A characteristic feature of Evangelical necropolises from the 19th century was that they were established rather far from the town. Most often - in accordance with the prevailing spirit of Romanticism at that time - they were located on the heights of the area, among fields, and even in forests. To this day, they are enclaves with beautiful old trees (mostly pedunculate oaks, lindens, western thujas and Douglas firs) and numerous stands of plants such as lily of the valley, periwinkle and common ivy.


  


Old Evangelical cemetery in Wróbliniec

It is 0.5 km to the south-east of the village center, hidden in a mid-field forest stand. On part of plot no. 315, precinct Wróbliniec. It comes from the beginning of the 19th century and covers an area of ​​0.3 ha. Legible tombstones that have survived are those of Gottlieb Trenkel (1787-1852) and Christian Jammer (1778-1851). In total, 10 graves with frames remain. Old oaks grow on the outskirts, and in the middle there are locust trees, birches and numerous clumps of lilac lilac. There is periwinkle and lily of the valley in the fleece.


 

  

 


There are several beautiful Evangelical cemeteries in the area. Our favorites are:
 Czmentarz w Bonikowie
that has a newly installed information board 
&
Grabownica Milicka 
the only active Evangelical cemetery in the Barycz Valley.

Copyright © 2017 Żuraw i Czapla