Cmentarz ewangelicki we Wróblińcu /Wróbliniec old cemetery

30 lipca

Cmentarz ewangelicki we Wróblińcu /Wróbliniec old cemetery
Wszystkie zdjęcia wykonaliśmy 20 maja 2023 r. Stary cmentarz otoczony jest polami iw okresie wiosenno-letnim jest dość trudno dostępny. Łatwo zrozumieć, dlaczego wybrano to miejsce, jest to piękne miejsce, które natura teraz odebrała. Wszystkie informacje pochodzą ze strony edukacja.barycz.pl.


W wyniku zawieruchy historycznej po protestantach w Dolinie Baryczy pozostały tylko kościoły i cmentarze. Te ostatnie decyzją administracyjną zostały oficjalnie zamknięte w 1962 roku, stając się z czasem coraz bardziej zanikającym świadectwem historycznym. Łącznie na obszarze Doliny Baryczy stwierdzono 84 cmentarze ewangelickie (w tym 10 cmentarzy rodzinnych). Ich układ charakteryzuje się wyraźną asymetrią. Najwięcej z nich znajduje się w gminie Milicz, bo aż 42. Najmniej, bo tylko 7, w gminie Żmigród. Z kolei w gminie Cieszków jest 14 cmentarzy, aw gminie Krośnice 21 cmentarzy.
Czujesz się mały, kiedy kucasz w tunelach gigantycznych bzów.
---
You feel small when you crouch in the tunnels of the giant lilacs.Cechą charakterystyczną ewangelickich nekropolii z XIX wieku było to, że zakładano je raczej z dala od miejscowości. Najczęściej – zgodnie z panującym wówczas duchem romantyzmu – lokowane były na wzniosłościach terenu pośród pól, a nawet w lasach. Po dziś dzień stanowią one enklawy, gdzie zachował się piękny starodrzew (najczęściej dęby szypułkowe, lipy, żywotniki zachodnie i daglezje zielone) oraz liczne stanowiska takich roślin jak konwalia majowa, barwinek i bluszcz pospolity.
  


 


Wróbliniec

Jest 0,5 km na południowy-wschód od centrum wsi, ukryty w śródpolnym drzewostanie. Na części działki nr 315, obręb Wróbliniec. Pochodzi z początku XIX w. i zajmuje obszar 0,3 ha. Czytelne nagrobki jakie się zachowały to – Gottlieb Trenkel (1787-1852) i Christian Jammer (1778-1851). W sumie pozostało 10 mogił z obramieniami. Rosną stare dęby na obrzeżu, a w środku grochodrzewy, brzozy i liczne kępy bzu lilaka. W runie jest barwinek i konwalia. (zabytek.pl) 

Dawny cmentarz ewangelicki : Wildbahn - Heidau / Wróbliniec - Płonka.


  


W okolicy znajduje się kilka pięknych starych ewangelicki cmentarz. Naszymi faworytami są: Czmentarz w Bonikowie, który ma nowo zamontowaną tablicę informacyjną i
Grabownica Milicka,  jedyny czynny cmentarz ewangelicki w Dolinie Baryczy.


---


ENGLISH

All photos were taken by us May 20, 2023. The old cemetery is surrounded by fields and is somewhat difficult to access during the spring and summer (mind the farmers crops). It is easy to see why the location was chosen, it is a beautiful place, which nature now has taken back. All information is from edukacja.barycz.pl.


As a result of the historical turmoil, only churches and cemeteries remained after the Protestants in the Barycz Valley. The latter, by administrative decision, were officially closed in 1962, becoming an increasingly vanishing historical testimony over time. A total of 84 Evangelical cemeteries (including 10 family cemeteries) were found in the Barycz Valley area.  Their arrangement is characterized by a clear asymmetry. Most of them are located in the commune of Milicz, as many as 42. The fewest, only 7, in the commune of Żmigród. In turn, in the Cieszków commune there are 14 cemeteries, and in the Krośnice commune there are 21 cemeteries.


 

The old oaks watch over the cemetery


A characteristic feature of Evangelical necropolises from the 19th century was that they were established rather far from the town. Most often - in accordance with the prevailing spirit of Romanticism at that time - they were located on the heights of the area, among fields, and even in forests. To this day, they are enclaves with beautiful old trees (mostly pedunculate oaks, lindens, western thujas and Douglas firs) and numerous stands of plants such as lily of the valley, periwinkle and common ivy.


  


Old Evangelical cemetery in Wróbliniec

It is 0.5 km to the south-east of the village center, hidden in a mid-field forest stand. On part of plot no. 315, precinct Wróbliniec. It comes from the beginning of the 19th century and covers an area of ​​0.3 ha. Legible tombstones that have survived are those of Gottlieb Trenkel (1787-1852) and Christian Jammer (1778-1851). In total, 10 graves with frames remain. Old oaks grow on the outskirts, and in the middle there are locust trees, birches and numerous clumps of lilac lilac. There is periwinkle and lily of the valley in the fleece.


 

  

 


There are several beautiful Evangelical cemeteries in the area. Our favorites are:
 Czmentarz w Bonikowie
that has a newly installed information board 
&
Grabownica Milicka 
the only active Evangelical cemetery in the Barycz Valley.

Nasza wioska Wróbliniec /Our village

22 lipca

Nasza wioska Wróbliniec /Our villageInteresuje nas poznawanie lokalnej historii i poznawanie okolicy. Oto pierwszy post, który jest o wiosce, w której mieszkamy. Mam nadzieję, że wam się spodoba!

Wieś łańcuchówa o długości 1,5 km , leżąca nad rzeką Barycz w Obniżeniu Grabownickim , ok . 155 m n.p.m. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1557 r . W owych czasach w okolicz nych , rozległych lasach znajdowało się dużo pasiek . Wieś leży na pograniczu województw dolnośląskiego i wielkopolskiego. Do Wróblińca należy także osada Płonka i leśniczówka Górale.  W środkowej części Wróblińca zachowały się pozostałości starego cmenta rza ewangelickiego z 1. połowy XIX w . Stojący we wsi kościół Wniebowstąpienia Pańskiego pochodzi z 1912 r. Niemiecka nazwa miejscowości brzmiała Wildbahn. Tuż za Wróblińcem na łąkach po lewej stronie drogi znajduje się Jaz Wróbliniec piętrzący wodę na rzece Barycz (Mamy informację ze starego znak, z barycz.pl).

---

We are interested in learning about local history and exploring our surroundings. Here's a first post, which is about the village we live in. Hope you enjoy it!

Wróbliniec is a so-called chain village, measuring 1,5 kilometre in length, situated 155 metres above sea level. The first mention of this village dates back to 1557 . In those days, there were many apiaries in the surrounding vast forests. The village lies on the border of the Lower Silesian and Greater Poland Voivodeships. The settlement of Płonka and the Górale forester's lodge also belong to Wróbliniec. In the central part of Wróbliniec, there are remains of an old Evangelical cemetery from the first half of the 19th century. The Church of the Ascension of Our Lord standing in the village dates from 1912 . The German name of the village was Wildbahn. Just behind Wróbliniec, on the left side of the road, there is the Jaz Wróbliniec damming water on the Barycz River (Information from an old sign we have, from barycz.pl).
Stara szkoła we Wróblińcu (Wildbahn)
 (rysunek wg starej pocztówki). Stara szkoła znajdowała się na naszej działce, w pobliżu starej studni. W budynku szkoły mieściło się również mieszkanie nauczyciela. Spłonął doszczętnie około 1930 roku. Na miejscu znaleźliśmy pozostałości porcelany.

---

Wróbliniec's (Wildbahn) old school (drawing after an old postcard). The old school was located on our land, close to the old well. The school building also housed the teacher's residence. It burned to the ground in about 1930. We have found remains of porcelain at the site.Photo: polska-org.pl. 

The new school

Szkoła Podstawowa we Wróblińcu.

Primary School in Wróbliniec.

and the original building.

Wróbliniec z góry. Szkoła po prawej stronie.
Wróbliniec from above. The school to the right.

Postcard: polska-org.pl. (dated 1917)

Pozdrowienia z Wildbahn

 Top left: Scholz´s Gasthof
Top right: Kościół i probostwo dom dla samotnych matek, później halla sportowe 
Bottom left: Stara szkoła
Bottom right: Zamek
In the middle: Nowy most na Baryczy

Zamek należał do rodu von Mitschke - Collande i był częścią majątku Kollande, na który składały się Kollande (Kolendą) Bartnig (Bartniki) i Wildbahn (Wróbliniec) oraz kolonia Heidau. Został nabyty przez Johanna Leopolda Antona Mitschke (1779-1856) w 1835 roku i pozostawał w posiadaniu rodziny przez dokładnie 110 lat, aż do 1945 roku (de.wikipedia.org).

 W 1937 r. łączna powierzchnia majątku wynosiła jeszcze 1350 ha, w tym dobra Kolęda – 252 ha, Bartniki – 783 ha, Wróbliniec – 297 ha. Po zakończeniu II wojny światowej dobra rodziny von Mitschke-Collande przeszły na własność państwa polskiego (palaceslanska.pl).

Niestety nie znaleźliśmy innych zdjęć dworu, który znajdował się na wschodnim krańcu wsi (obok Górale).

---

Greetings from Wildbahn

 Top left: Scholz's inn. 
Top right: The church and rectory later the home for single mothers, even later sports hall for the school. 
Bottom left:The old school. 
Bottom right: Manor house
In the middle: The new bridge over Barycz.

The manor house belonged to the family von Mitschke - Collande and was a part of  the Kollande estate which consisted of Kollande (Kolendą) Bartnig (Bartniki) and Wildbahn (Wróbliniec) and the Heidau colony. It was acquired by Johann Leopold Anton Mitschke (1779-1856) in 1835 and remained in the family's possession for exactly 110 years until 1945. (de.wikipedia.org).

In 1937 the total area of ​​the estate was still 1350ha, including the following estates: Kolęda - 252ha, Bartniki - 783ha, Wróbliniec - 297ha. After the end of World War II, the possessions of the von Mitschke-Collande family were taken over by the Polish state (palaceslanska.pl).

Unfortunately, we have not found any more photos of the manor house, which was located at the east end of the village (next to Górale).


Kościół
The Church of the Ascension of Our Lord


Ten prosty kościół ewangelicki został zbudowany w 1912 roku na niewielkiej posesji, w pobliżu drogi. Budynek murowany, otynkowany. Dach dwuspadowy. Na narożu wieża zbudowana na planie kwadratu, nakryta hełmem z blachy. Po wojnie, w 1950 r. budynek przekazano miejscowej parafii katolickiej (tekst:commons.wikimedia.org). 

---

This simple Evangelical church was built in 1912 on a small property, close to the road. The building is brick, plastered. Gable roof. On the corner, there is a tower built on a square plan, covered with a cupola made of sheet metal. After the war, in 1950, the building was handed over to the local Catholic parish (text:commons.wikimedia.org).The church window


"Ten Dom Boży wyboudowany został w 1912 r. z mozolnie nabytych środków pewnej wdowy pobłogosławionej przez Boga. W czasach jej ziemskiej pielgrzymki możny było zawsze na nią zastosować 105 werset 119-go Psalmu: "Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce". I kochała dom Boga i to miejsce, gdzie Jego chwała mieszka. Budowniczką była owdowiała Pani organiścina Auguste Sawade z domu Ebert, ur. w Züllichen w Marchii, 1.5.1803 r., zasnęła w Rothenburgu na Górnych Łużycach 6.5.1867 r."


Nasze zdjęcia z dawnego cmentarza ewangelickiego Wildbahn-Heidau/Wróbliniec-Płonka:

 CMENTARZ EWANGELICKI


---

There is a sandstone plaque on the front wall. We learn from it that the founder of the church was the widowed wife of the organist - Auguste Sawade née Ebert. In her life, she was guided by the words of Psalm 105: "Your word is a lamp to my feet and a light to my path."

Our pictures from the former Evangelical cemetery Wildbahn-Heidau/Wróbliniec-Płonka 

WROBLINIEC OLD CEMETERY


Postcard: polska-org.pl. (1935?) We have seen this postcard on another site, dated 1907.


Pozdrowienia z Wildbahn-Heidau

Grenz-Gasthaus Gospoda Reinholda Genschorka
The state border of Wróbliniec- Płonka (Wildbahn-Heidau) Reinhold Genschorek's inn. 


Jeśli masz więcej informacji/zdjęć (lub jeśli niektóre informacje są nieprawidłowe)
 ze starego Wroblińca/Wildbahn, prosimy o udostępnienie, a zaktualizujemy ten wpis :-)

---

If you have any more information/pictures (or if some information is incorrect)
 from old Wrobliniec/Wildbahn, please share with us and we will update this post :-) 


 

Part of the original wall at our house, where "ruda żelaza"
iron ores were used as a building material.


Gospodarstwo agroturystyczne we Wróblińcu

Nasze zwierzęta/Our animals

19 lipca

Nasze zwierzęta/Our animalsPrzedstawiamy nasze zwierzaki
 Bodil, ur. listopad 2020 ("Baja" z Sokolego Lota) polska rasa psów myśliwskich. 
Diesel to10-letnia rodzima rasa pochodząca z południowej Szwecji i Danii. Gdzie rasa była używana jako pies stróżujący, łapacz szczurów i pies myśliwski.
Våfflan i Gosan to siostry z wioski, które mają około trzech lat. 
Nasze psy i koty są wykastrowane. 
Następnie mamy nasz najnowszy dodatek, koguta Lennarta i jego kury (kura Rosa). Jeśli masz szczęście, możemy mieć jajka na sprzedaż (tylko latem). W przyszłości mamy nadzieję na więcej zwierząt, takich jak kaczki i owce kameruńskie.


ENGLISH

Let's introduce our animals
 Bodil, born in November 2020 ("Baja" from Sokoli Lot) is a Polish hound, a native breed of polish hunting dogs. Bodil is big and friendly. She got a passion for food... as you can see.. ;-)

Diesel is a ten years old native breed from south of Sweden/Denmark. Where the breed was used as a guard dog, rat catcher and hunting dog. We did not cut her tail, she was born with a bobtail :-) Diesel does not show much interest in other dogs. On the other hand she love to be the center of people's attention.

Våfflan and Gosan are sisters from the village and they are about three yeas old. Gosan is the cuddly one and likes to sit on the lap or on the shoulders. Våfflan doesn't show her affection in such a physical way. But she likes to be petted, when it suits her.

Our dogs and cats are all neutered. 

Then we have our latest addition, Lennart the rooster and his hens. Lennart is like most roosters, noisy but when it comes down to it, he is the most cowardly of all in the hen house. 
If you are lucky we might have eggs for sale (only during summer).

In the future we hope to have more animals such as ducks and Cameroonian sheep.


Bodil (Suka)
Ogar polski/Polish Hound

Diesel (Suka)
Duńsko szwedzki pies wiejski / Danish swedish farmdog / Dansk-svensk gårdshund


Våfflan (kotka)


Gosan (kotka)


Lennart 

i kury (hen Rosa)Our apartments

11 lipca

Our apartments
Year-round apartments (self-catering) with fireplaces and terraces, for adults and older children. Our Siedlisko (habitat) is located in the Barycz Valley, in its Lower Silesian part, right next to Greater Poland. Our closest neighbours are the forest, roe deer, cranes and herons.

Three two-level apartments created after dividing the former post-German farm building vertically. The apartments differ only in the location of the sleeping areas in relation to the cardinal points, hence their names:

  1. Apt. East windows in the sleeping area on the east side.

  2. Apt. Middle – a covered balcony connected to the sleeping area.

  3. Apt. West windows in the sleeping area on the west side.

All apartments have entrances and terraces, as well as windows on the ground floor on the south side, overlooking the meadow and the forest.


Ground floor

(40 sq.m.) A fully equipped kitchen area (including kettle and coffee maker) where guests can prepare meals. A fireplace area with sofas, bathroom with toilet and shower. Guests heat the apartments independently with a cast-iron fireplace (wood is included in the price). In winter, you are welcomed by a lit fire.


First floor

(40 sq.m.) A sleeping area with a double bed in one part, a sofa bed in the other part and a second bathroom with a toilet and a bidet. We provide bed linen and towels. In addition, the middle apartment has a furnished veranda on the first floor overlooking the forest.

All apartments have furnished wooden terraces on the ground floor and separate gardens, separated by bushes, which ensures privacy for guests and safety for dogs. Each apartment has two deckchairs and access to a grill. There are maps and information on nearby restaurants in every apartment.


BOOKING AND PRICE LIST

GDZIE CZYLI APARTAMENTY


Welcome!

Sleeping area  in the east apartmentThe middle apartment

 

Copyright © 2017 Żuraw i Czapla