24 listopada 0

JAK czyli KARTA GOŚCIA/ GUEST CARDPRAWA GOŚCI I PROŚBY DO GOŚCI   

Spisane dla Państwa wygody i naszego spokoju.


1. Nasza oferta skierowana jest DO OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI STARSZYCH (wiek szkolny). ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ PSY i KOTY :) Ze względu na innych Gości możemy przyjąć tylko psy zsocjalizowane i niehałaśliwe. Prosimy o zabranie ze sobą koca/legowiska dlazwierzaka. Wszystkie koce, narzuty i poduszki w Siedlisku przeznaczone są wyłącznie dla ludzi.Psy kanapowe (o istnieniu których wiemy, bo dwóch taki mieszka z nami :D) zapraszamy dokorzystania z dolnych, pomarańczowych kanap na własnych, ulubionych kocykach.  O przyjeździe zwierzęcia prosimy uprzedzić w mailu.


2. Goście otrzymują W CENIE POBYTU: drewno do palenia w kominkach, kuchniachkaflowych, dwa leżaki, dostęp do grilli przenośnych bez opału. We własnym zakresie Goście zaopatrują się w węgiel na grill przenośny. Na krótkie wycieczki lub przejazd do sklepu udostępniamy dwa proste rowery.


3. Za użytkowanie KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ (zamiast lub oprócz kaflowej kuchniwiejskiej, dostępnej w każdym apartamencie) doliczana jest opłata 5 zł za każdą dobę. Podobnie za inne urządzenia elektryczne przywiezione przez Gości typu suszarki do grzybów (nie dotyczy ładowarek do telefonów, laptopów itp.). Potrzebę kuchenki proszę zgłosić w mailu.


4. Ze względu na warunki panujące w Siedlisku i okolicy (cisza brak odgłosów innych niż szum lasu, śpiew ptaków, odgłosy zwierząt i sezonowych prac na polach) prosimy o zachowanie ciszy,niesłuchanie głośno muzyki oraz NIEPALENIE PAPIEROSÓW na całym terenie Siedliska, na tarasach i w stodole.


5. CISZA NOCNA obowiązuje od 22.00 do 7.00. Po godz. 22.00 prosimy o zachowanie ciszy ze względu na innych gości.


6. DOBA HOTELOWA trwa od godz.15.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu.Ewentualne inne godziny pobytu bywają możliwe - do ustalenia w trakcie rezerwacji.


7. Prosimy o niepozostawianie resztek jedzenia i kosmetyków w łazienkach i kuchniach. Nie zostawiaj śmieci ani resztek jedzenia na zewnątrz.


8. Prosimy o wysypywanie popiołu z kominków na łąkę przy krawędzi lasu.


9. W Siedlisku segregujemy odpady - odpowiednie pojemniki/kubły koło bramy. Nie należy też wylewać tłuszczu do kanalizacji, bo się zatka. Mamy ekologiczną oczyszczalnię ścieków, w którejsą bakterie.


10. Apartamenty uprzejmie prosimy zostawić w takim stanie, w jakim je Państwo zastali.


11. Obowiązuje bezwzględny ZAKAZ przebywania na terenie Siedliska osób nieobjętych rezerwacją.


12. Prosimy o grillowanie poza werandą z powodów ppoż.


13. Prosimy o regulowanie płatności w pierwszym dniu pobytu.


Dziękujemy w imieniu pozostałych Gości za uszanowanie powyższych próśb. 
Życzymy miłego pobytu!

 —————————————————————————————————————


ENGLISH

GUEST RIGHTS AND GUEST REQUESTS

Written for your comfort and our peace of mind.


1. Our offer is addressed to adults and older children (school age). We also welcome dogs and cats. Due to other guests, we can only accept socialized and quiet dogs. Please bring a blanket/bed for your pet. All blankets, bedspreads and pillows in Siedlisko are intended only for people. Sofa dogs (of which we know, because two of them lives with us :D) we invite you to use the lower, orange sofas on your own favorite blankets. Please inform us about the arrival of the animal in an e-mail.


2. Guests receive included in the price of the stay: wood for fireplaces, tiled kitchens, two deckchairs, access to portable grills without fuel. Guests can purchase charcoal for a portable grill on their own. For short trips or a trip to the store, we provide two simple bicycles.


3. For the use of the electric cooker (instead of or in addition to the tile country kitchen available in each apartment) a fee of PLN 5 is added for each day. Similarly for other electrical devices brought by guests, such as mushroom dryers (does not apply to phone chargers, laptop chargers, etc.). Please report the need for a kitchen in an e-mail.


4. Due to the conditions in Siedlisko and the surrounding area (quiet - no sounds other than the noise of the forest, birds singing, sounds of animals and seasonal work in the fields), please keep silence, do not listen to loud music and DO NOT SMOKE in the entire area of ​​Siedlisko, on the terraces and in the barn.


5. NIGHT QUIET is valid from 22.00 to 7.00. after 22.00 please keep silence for the sake of other guests.


6. HOTEL DAY lasts from 15.00 on the day of arrival until 11.00 on the day of departure. Possible other hours of stay are possible - to be agreed during the booking process.


7. Please do not leave leftovers of food and cosmetics in bathrooms and kitchens. Do not leave garbage or leftover food outside.


8. Please dump cold ashes from fireplaces on the meadow at the edge of the forest.


9. In Siedlisko, we segregate waste - appropriate containers / buckets near the gate. Also, do not pour grease down the drain, because it will clog. We have an ecological sewage treatment plant with bacteria in it.


10. Please kindly leave the apartments in the condition in which you found them.


11. There is an absolute PROHIBITION for persons who are not covered by the Siedlisko to stay in the area reservation.


12. Please grill outside the veranda for fire protection reasons.


13. Please make payments on the first day of your stay.


On behalf of the other guests, thank you for respecting the above requests.

 Enjoy your stay!

Copyright © 2017 Żuraw i Czapla