18 sierpnia 0

Pałac myśliwski w Mojej Woli/The cork oak palace in Moja Wola


  

Niedaleko Wróblińca (14 km) znajduje się osada Moja Wola, położona 2 km na zachód od Sośni, na południowym skraju Doliny Baryczy. Dworek myśliwski na Mojej Woli to niewielki pałacyk z unikalną fasadą wykonaną z kory dębu. Zdjęcia zostały zrobione w piękny jesienny dzień 2020. Niestety trochę przypadkowe, bo nie pamiętam już naszej trasy. Pałac jest własnością prywatną. W dniu naszej wizyty był mężczyzna, który pozwolił ludziom zajrzeć do środka, a to już nie jest możliwe.

---

Not far from Wróbliniec (14 km) is the settlement Moja Wola, located 2 km west of Sośnie, in the southern edge of Baryczy Valley. The hunting mansion in Moja Wola is a small palace with a unique facade made of oak bark. The pictures were taken on a beautiful autumn day 2020. Unfortunately they are a bit random since I no longer remember our rout. The palace is private property. On the day of our visit there was a man who let people take a look inside, but this is no longer possible.


A więc zacznijmy naszą wycieczkę...
ale najpierw krótkie tło!

Leśna rezydencja myśliwska została zbudowana w 1852 r. przez polskiego architekta Karłowskiego dla Wilhelma księcia Brunszwiku i Oleśnicy. Książę był założycielem pobliskiej huty żelaza Suschenhammer. Pierwotny budynek (środkowa część pałacu) mieścił pięć pokoi gościnnych, salę bilardową i sypialnię książę. Fasada została wyłożona portugalskim dębem korkowym. Utworzono także park krajobrazowy i ogród zoologiczny. Po śmierci księcia majątki przeszły na majątek Międzyborski.

---

So, lets begin our tour...
but first a short background! 

A forest hunting residence was built 1852, by a Polish architect named Karłowski, for Wilhelm the Duke of Brunswick and Oleśnica. The Duke was the founder of a nearby ironwork, Suschenhammer. The original building (the central part of the palace) housed five guest rooms, a billiard room and the ducke's bedroom. The facade was lined with Portuguese cork oak. A landscape park and a zoo were also established. After the death of the Duke the estates passed in to the estate of Międzybórz.

Palace in Moja Wola after the expansion in the beginning of the 20th century
 
W 1886 r. Daniel Von Diergardt odkupił część dóbr Międzybrodzkich i utworzył odrębny majątek Moja Wola (obejmujący 5409,80 ha). Pałac stał się stałą rezydencją i został rozbudowany w 1895 roku o część południowo-zachodnią, w tym obszerną jadalnię. W latach 1902-1903 dobudowano część wschodnią, składającą się z pięciokondygnacyjnej ceglanej wieży z tarasem widokowym, mieszkaniami mieszkalnymi, biblioteką i gabinetem mistrzowskim na parterze. Elewacje nowej części pokryto platami z kory dębowej (prawdopodobnie) z okolicznych lasów. Baronowa Agnes von Diergardt née Klitzing niespodziewanie owdowiała w 1911 roku i sama musiała zarządzać majątkiem.

Przez lata baronowa Agnieszka ufundowała i podjęła inicjatywę kilku domów opieki (dla osób starszych i bezdomnych dzieci), przedszkoli, herbaciarni oraz budowy kościoła protestanckiego dla lokalnej społeczności. W Mojej Woli przebywała do stycznia 1945 roku, kiedy to została zmuszona do wyjazdu. Baronowa Agnes zmarła wkrótce potem w wieku 81 lat.

---
In 1886 Daniel Von Diergardt repurchhased part of the Międzybrodzkie estate and created a separate estate of Moja Wola (which covered 5, 409.80 ha). The palace became a permanent residence and was extended in 1895 with a south-western section, including a spacious dining room. In 1902-1903 the eastern section was added, consisting of a five-storey brick tower with an observation deck, residential apartments, a library and masters study on the ground floor. The facades of the new section was covered with oak bark sheets (probably) from the local forests. Baroness Agnes von Diergardt née Klitzing unexpectedly widowed in 1911 and then had to manage the property herself.

Over the years Baroness Agnes funded and took initiative for several nursing homes (for the elderly and for the homeless children), kindergartens, teahouses and the construction of a Protestant church in the local community. She stayed in Moja Wola until januari 1945, when she was forced to leave. Baroness Agnes died shortly after, at the age of 81.


1. Salon bilardowy/billiard room
2. Jadalnia/dining room
3Wieża/tower


Wejdźmy do środka...
---
Lets go inside...


Północne wejście do pierwotnego budynku.
---
 North entrance on the original building.Frontowa weranda z widokiem na dawny park.
---
The front porch, which is overlooking the former park. Nadal jest to piękny widok (z zachodniego ganku). Nawet wewnętrzna strona  werandy jest pokryta korą dębu.
---
It is still a beautiful view (from the west porch). Even the inside of the veranda selling is covered in oak bark. 


Wszystkie okna są teraz zabezpieczone. Kiedy robiono te zdjęcia, niektóre okna były otwarte, a niektóre tylko częściowo zasłonięte, co dawało promieniom słońca możliwość oświetlania dla nas pomieszczeń.

Spójrz na sufit w jadalni.

---

All windows are now properly sealed. When these pictures were taken, some windows were open and some were only partially covered, which gave the sun's rays an opportunity to light up the rooms for us.

Look at the ceiling in the dining room.


...w całkiem dobrym stanie.
---
...in quite good condition.


Duże malowidło ścienne przedstawia scenę polowania (niestety zdjęcie nie przedstawia całego obrazu)
---
A large wall painting shows a hunting scene (unfortunately the photo does not show the whole painting)W 1941 roku Moja Wola została odziedziczona przez Brygidę von Klitzing, baronową von Romberg.
---
In 1941, Moja Wola  was inherited by Bridget von Klitzing, Baroness von Romberg.Balkon z tyłu (północny-wschód)
---

Balcony at the back ( north-east)
Carpentry details and the raw wood give visitors the feeling of being in a treehouse or a fairy tale.Łazienka/BathroomW czasie walk o Wrocław w 1945 roku pałac służył jako szpital frontowy dla rannych żołnierzy radzieckich.
---
During the battle of Wroclaw in 1945 the palace served as a front- line hospital, for wounded Soviet soldiers. 


Korytarz, część sypialna/Corridor, dormitory area Toilets


Klatka schodowa, wejście od północy, prowadzące w dół do piwnicy


W latach 1948-1950 pałac był użytkowany przez Ośrodek Szkolenia Pracowników Leśnictwa. W 1951 roku powstało pierwsze w Polsce żeńskie Technikum Leśne. Bolesława Bieruta, który wykorzystywał pałac jako dormitorium.

W latach 1975-1988 pałac funkcjonował jako Ośrodek Szkolenia Leśnego w Nadleśnictwie Antonin. Następnie służył jako hotel dla pracowników leśnych.
---

Staircase, entrance from the north, leading down to the basement


Between 1948-1950 the palace was used by The forestry Workers Training Center. In 1951 the first female Forestry Technical School in Poland was established. Boleslaw Bierut, who used the palace as a dormitory. 

1975-1988 the palace functioned as a Forest Training center at the Antonin Forest Inspectorate. Then used as a hotel for forest workers.Nadal piękna poręcz.
---

Still a beautiful railing.


Tynk na trzcinie/plaster on reed


Strych/Attic


Pałac ma fundamenty z darniowej rudy żelaza.
---
The palace has a foundation made of bog iron ore.Pałac pozostawał w posiadaniu Lasów Państwowych do 1992 roku. Następnie został sprzedany osobie prywatnej, która z budynku nie korzysta. Niestety stan zespołu pałacowo-parkowego jest bardzo zły, choć podjęto pewne działania zapobiegające dalszej degradacji.

Poniżej kilka ostatnio zrobionych zdjęć z zewnątrz pałacu.

---

The palace remained in the property of the State Forests until 1992. It was then sold to a private person who does not use the building. Unfortunately, the palace and park is in a very bad condition, although some measures have been taken to prevent further decay.

Below are some recently taken pictures from the outside of the palace.

 
Fasada od strony wschodniej (najnowsza część pałacu). Poniżej, patrząc w lewo, zrobione z tej samej pozycji.

Zobacz, jak kora została ukształtowana wokół narożników!
---

Facade at the east side ( the newest part of the palace). Below, looking left, taken from the same position. 

See how the bark has been shaped around corners!Wieża od strony północnej patrząc na wschód.
---
The tower from north, looking east.


...i pod wejściem do piwnicy wieży.
---
...and below the tower basement entrance.


Mały budynek na północ od pałacu. Jak miniaturowy pałac zakończony dębową fasadą i iglicą na dachu.
---
A small building, just north of the palace. Like a miniature palace completed with oak facade and a roof spire. A na ostatnim zdjęciu pałac z góry. Mogła to być scena ze szkoły magii Hogwart, ale tak nie jest, jest prawdziwa i nadal istnieje. Ten światowej klasy zabytek jest jedynym w Polsce i jednym z nielicznych na świecie.
---

And as the last picture the palace from above. Could have been a scene from Hogwarts school of magic, but its not, its real and it still stands. This world - class monument is the only one in Poland and one of very few in the world. 

Ratujmy palac mysliwski w Mojej Woli (Let's save the hunting lodge in Moje Wola)


Informacja z/information from:

zabytek.pl

"Discover Barycz Valley" guide 
Nadleśnictwo Antonin information board 
(in Moja Wola)

Polecamy/recommended: 

szaryburek.pl -" jedyny taki palace w polsce"Copyright © 2017 Żuraw i Czapla